Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3553470

50299. Kinh tế học và kinh doanh khác

BB

Sử dụng mô hình IPA đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tài chính của các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Use IPA model to assess the situation of financial risk management of businesses of Vietnam Coal - Mineral industrial group

Nghiên cứu Tài chính Kế toán

2022

1

46-51

1859-4093

Việc đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tài chính của các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) có ý nghĩa hết sức quan trọng, nó cung cấp cho nhà quản trị doanh nghiệp những thông tin bổ ích về hiện trạng của các loại rủi ro tài chính (RRTC) hiện có và RRTC tiềm tàng, từ đó tạo luận cứ khoa học cho những nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp sẽ có những quyết định chiến lược đúng đắn để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản trị RRTC. Dựa trên mô hình các tiêu chí đánh giá quản trị RRTC, bài viết xây dựng các tiêu chí đánh giá quản trị RRTC của các doanh nghiệp thuộc TKV theo quy trình, bao gồm: nhận diện rủi ro, đo lường rủi ro, kiểm soát rủi ro và tài trợ rủi ro. Thông qua sử dụng mô hình phân tích mức độ quan trọng - mức độ thực hiện (IPA), bài viết phân tích về thực trạng quản trị rủi ro tài chính của doanh nghiệp thuộc TKV, từ đó đề xuất một vài khuyến nghị đối với các doanh nghiệp thuộc TKV trong tương lai.

The assessment of the financial risk management of firms under the Vietnam Coal - Mineral Industries Group (TKV) (is very important. It provides corporate managers with additional useful information about the current situation of existing and potential financial risks, thereby creating a scientific basis for managers and business leaders to make the right strategic decisions to improve the quality and effectiveness of the business’ financial risk management. Based on the model of financial risk management evaluation, the article develops criteria for assessing financial risk management of member firms under Vinacomin according to the following process: risk identification, risk measurement, risk control and risk financing. By using the importance - performance analysis (IPA), the article analyzes the current situation of financial risk management of Vinacomin companies, thereby proposes some recommendations for Vinacomin companies in the future.

TTKHCNQG, CVv 266