Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3553356

50202. Kinh doanh và quản lý

BB

Đánh giá hiệu quả công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên

Evaluating the effectiveness of social insurance collection management in the non-state economic sector at Social Insurance in Thai Nguyen province

Nghiên cứu Tài chính Kế toán

2022

1

52-57

1859-4093

rong xã hội hiện đại, Bảo hiểm xã hội (BHXH) là nhu cầu tất yếu khách quan của người lao động. Kinh tế ngày càng phát triển thì an sinh xã hội cần phải được đảm bảo tốt hơn. Trong đó, khu vực kinh tế ngoài quốc dân ngày càng thể hiện vai trò quan trọng trong nền kinh tế chung. Đảm bảo quyền lợi tham gia Bảo hiểm xã hội của người lao động trong khu vực kinh tế ngoài quốc doanh chính là chìa khóa để thực hiện chương trình Bảo hiểm xã hội toàn dân. Nghiên cứu này tập trung đánh giá hiệu quả công tác quản lý thu Bảo hiểm xã hội khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tại tỉnh Thái Nguyên. Kết quả của nghiên cứu sẽ đánh giá khách quan về thực trạng quản lý thu BHXH đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Từ đó, chỉ rõ các kết quả đạt được và một số tồn tại trong công tác quản lý thu BHXH, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu Bảo hiểm xã hội tại khu vực ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

In modern society, Social Insurance is an indispensable and objective need of employees. As the economy grows, social security needs to be better guaranteed. In which, the non-national economic sector plays an increasingly important role in the general economy. Ensuring the social insurance participation rights of employees in the non-state economic sector is the key to the implementation of the universal social insurance program. This study focuses on evaluating the effectiveness of social insurance collection management in the non-state sector in Thai Nguyen province. The results of the study will objectively evaluate the status of management of social insurance collection for the non-state economic sector. From there, specify the achieved results and some shortcomings in the management of social insurance collection, propose solutions to improve the management of collection of social insurance collection in the non-state sector in the province in Thai Nguyen.

TTKHCNQG, CVv 266