Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 4457999

50202. Kinh doanh và quản lý

BB

Đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và một số hàm ý cho Việt Nam

Supply chain diversification in the context of the Covid-19 pandemic and policy implications for Vietnam

Những vấn đề kinh tế và Chính trị thế giới

2022

2

3-11

0868-2984

Các chuỗi cung ứng toàn cầu đã thúc đấy quá trình chuyên môn hóa và tạo việc làm, qua đó thúc đẩy tăng trưởng. Sự xuất hiện của đại dịch Covid-19 đã làm giản đoạn các chuỗi cung ứng toàn cầu và đặt ra những thách thức chưa từng có. Song đại dịch cũng tạo ra động lực mới để phát triển một mạng lưới sản xuất linh hoạt và năng động hơn, thúc đẩy xu hưởng tổ chức lại chuỗi cung ứng toàn cầu trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ đang gia tăng. Bài viết tập trung xem xét những nhân tố thúc đẩy việc đa dạng hoá chuỗi cung ứng, phân tích các xu hướng đa dạng hoá chuỗi cung ứng toàn cầu dưới tác động của đại dịch Covỉd-19, qua đó bài viết đưa ra một sổ hàm ý chính sách cho Việt Nam.

Global supply chains have powered specialization and job creation, thereby fostering growth. The emergence of Covid-19 pandemic has widely disrupted the supply chains and pose unprecedented challenges to them. The pandemic also is creating new impetus to develop a more flexible and agile production network, accelerating the trend of global supply chain reorganization with increasing protectionism. The article focuses on examining the factors that promote supply chain diversification, and analyzes trends in global supply chain diversification under the impact of the Covid-19 pandemic. Thereby the article gives some policy implications for Vietnam.

TTKHCNQG, CVv 132