Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 7399799

50202. Kinh doanh và quản lý

BB

Xử lý dự án yếu kém: Thống nhất nguyên tắc, phân quyền thành luật

Poor project handling: Unifying principles, decentralizing authority into law

Tài chinh Doanh nghiệp

2022

4

58-59

1859-3887

5 dự án đã được đưa ra khỏi "danh sách đen" 12 dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả. Đối với các dự án còn lại cần có sự quyết liệt, dủt điềm từng dự án, đồng thời, phải thống nhát về nguyên tắc, phân định quyền, trách nhiệm của các bên liên quan và phải đưa thành luật.

5 projects have been taken off the "black list" 12 projects behind schedule, inefficient. For the remaining projects, it is necessary to be decisive and calm for each project, and at the same time, to agree on principles, to delineate rights and responsibilities of related parties and to put them into law.

TTKHCNQG, CVv 246