Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3683255

50202. Kinh doanh và quản lý

BB

Phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ ở một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Developing intermediaries of science and technology markets in some countries around the world and lessons learned for Vietnam

Tài chinh Doanh nghiệp

2022

4

60-66

1859-3887

Để phát triển thị trường KH&CN cân có hàng hóa công nghệ, bên cung công nghệ, bên câu công nghệ, có các định chế/tổ chức trung gian về công nghệ, các thể chế để đảm bảo duy trì và phát triển thị trường. Kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới cho thấy sự hình thành/phát triển các tổ chức trung gian (TCTG) của thị trường KH&CN có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của thị trường KH&CN. Tuy nhiên, hình thành và phát triển của các TCTG của thị trường KH&CN ở mỗi nước lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Vì vậy, đối với Việt Nam để phát triển các TCTG của thị trường KH&CN cẩn tổng kết kinh nghiệm của các nước khác để từ đó rút ra bài học, hương phát triển các TCTG phù hợp với điêu kiện Việt Nam. Vổi mục đích đó, bài viết sẽ hướng đến làm rõ khái niệm TCTG của thị trường KH&CN, kinh nghiệm hình thành và phát triển các TCTG của thị trường KH&CN ở một số quốc gia trên thế giới và từ đó đưa ra bài học trong phát triển các TCTG của thị trường KH&CN ở Việt Nam.

To develop the S&T market, it is necessary to have technological goods, technology suppliers, technology buyers, technology intermediate institutions/organizations, institutions to ensure the maintenance and development of the market. The experience of countries around the world shows that the formation/development of intermediaries in the S&T market plays an important role in the development of the S&T market. However, the formation and development of the World Organizations of the S&T market in each country depends on many factors. Therefore, for Vietnam to develop world institutions of the S&T market, it is necessary to summarize the experiences of other countries in order to draw lessons and develop world organizations in accordance with Vietnam's conditions. For that purpose, the article will aim to clarify the concept of World Bank of Science and Technology market, experience in the formation and development of world institutions of the S&T market in a number of countries around the world, and then give lessons in the development of science and technology market. development of world institutions of the S&T market in Vietnam.

TTKHCNQG, CVv 246