Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3912836

50603. Lý thuyết tổ chức; Hệ thống chính trị; Đảng chính trị

BB

UBKT Trung ương chủ động tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác kiểm tra

Kiểm tra

2022

1

12-17

1859-3046

Để thực hiện được mục tiêu trên, Ban Chấp hành Trung ương quyết định đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đãng và hệ thống chính trị trong sạch, vừng mạnh; và đặc biệt nhấn mạnh đến giải pháp về: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã chú trọng đến việc đối mới phương thức lãnh đạo của Đảng đổi với công tác kiểm ưa, giám sát, kỷ luật đảng; UBKT Trung ương đã tập trung nghiên cứu, tham mưu để Bộ Chính trị, Ban Bí thư cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương, kịp thời ban hành các văn bản về công tác kiểm ưa, giám sát, bảo đảm khoa học, sát thực tế, tạo thuận lợi cho các cấp ủy và UBKT các cấp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra của Đàng.

TTKHCNQG, CVv 142