Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 10399377

60210. Ngôn ngữ học ứng dụng

BB

Một số cách thức sử dụng lời chúc của người Việt trong giao tiếp

A number of ways to use vietnamese wishes in communication

Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ

2022

69

3-9

0868-3581

Sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, trên cơ sở tổng hợp các dữ liệu thu được từ giao tiếp nói và giao tiếp viết, bài viết trình bày sáu cách thức sử dụng lời chúc của người Việt trong giao tiếp. Có thể nhận thấy cách thức sử dụng lời chúc của người Việt là khá linh hoạt. Lời chúc có thể kết hợp với các hành vi ngôn ngữ khác như khen, chào, cảm ơn, thăm hỏi, động viên và dặn dò và được coi là một bộ phận cấu thành, một nhàn tố tăng tính lịch sự cho các hành vi ngôn ngữ kể trên, nâng cao hiệu quả giao tiếp. Bài viết góp phần nghiên cứu lời chúc trong ngôn ngữ nói chung và tiếng Việt nói riêng.

This study adopts qualitative research methods to obtain data from oral and written communication and presents six methods of expressing wishes by Vietnamese people. The findings show that Vietnamese people use flexible methods of expressing wishes. A wish can be combined with other speech acts such as praise, thanks, greetings, regards, encouragements and reminders. A wish can also be included to enhance courtesy in spoken language and improve the effectiveness of communication. This study is expected to make contribution to research on wishes in languages in general and in the Vietnamese language in
particular.

TTKHCNQG, CVv 360