Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 7346032

2

20509. Vật liệu kim loại

BB

Độ bền ăn mòn lớp mạ điện kẽm thụ động Cr(III)

Corrosion resistance of Cr(III) passivated zinc electrodeposits

Khoa học và Công nghệ (Đại học Công nghiệp Hà Nội)

2022

6A

79-83

1859-3585

Nghiên cứu độ bền ăn mòn của các lớp mạ điện kẽm thụ động Cr(III) được đánh giá bằng thử nghiệm phun muối trung tính và các phương pháp điện hóa. Các lớp mạ điện kẽm được thụ động hóa trong một số dung dịch thụ động Cr(III) khác nhau, cho các lớp thụ động có màu sắc khác nhau. Kết quả thử nghiệm phun muối trung tính cho thấy mẫu thụ động Cr(III) cầu vồng có khả năng chống ăn mòn cao nhất với diện tích gỉ trắng đạt 5% sau 768 giờ thử nghiệm. Kết quả này phù hợp với kết quả của phương pháp điện hóa mà mẫu thụ động Cr(III) cầu vồng cũng có khả năng chống ăn mòn cao nhất với mật độ dòng ăn mòn thấp nhất là 1,59µA/cm2 và điện trở lớp thụ động cao nhất trên 33.89kΩ.cm2 . Độ bền ăn mòn của các mẫu thụ động giảm dần theo trật tự sau: mẫu thụ động cầu vồng, mẫu thụ động trắng xanh, mẫu thụ động đen và cuối cùng là mẫu kẽm không thụ động

In this research, corrosion resistance of the Cr(III) passivated zinc electrodeposits was evaluated by the neutral salt spray test and electrochemical methods. The zinc electrodeposits were passivated in some different Cr(III) passive solutions, resulting in different colors of passive layers. The results of the neutral salt spray test showed that the iridescent Cr(III) passivated sample was the most corrosion resistant with 768 hours of testing for reaching 5% white rust area. These results agreed with those of the electrochemical methods that the iridescent Cr(III) passivated sample was also the most corrosion resistant with the lowest corrosion current density of 1.59µA/cm2 and the highest passive layer resistance of over 33.89kΩ.cm2 . The corrosion resistance of the passivated samples decreased in the order of the iridescent passivated samples, the whiteblue passivated samples, the black passivated samples and finally the unpassivated samples.

TTKHCNQG, CVt 70