Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 7346286

2

10611. Thực vật học

BB

Kết quả tiếp theo về nghiên cứu hóa thực vật loài bóng nước khỏe (Impatiens Claviger Hook. F.) thu hái tại Mê Linh, Hà Nội, Việt Nam

Further results on phytochemistry study of Impatiens Claviger Hook. F. collected in Me Linh, Ha Noi, Viet Nam

Khoa học và Công nghệ (Đại học Công nghiệp Hà Nội)

2022

6A

84-87

1859-3585

Ba hợp chất được phân lập từ cặn chiết butanol của lá và cành cây Bóng nước khỏe thu hái tại Mê Linh, Hà Nội. Cấu trúc của chúng được xác định là hai phenolic glucosid và một triterpen glucosid bằng số liệu phổ khối (MS) và phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR), kết hợp so sánh với dữ liệu đã công bố. Một trong ba hợp chất lần đầu tiên được tìm thấy trong chi Bóng nước (Impatiens).

Three compounds were isolated from the butanol extract of Impatiens claviger’s leaves and twigs collected in Me Linh, Ha Noi. Their structures were elucidated by the mass, NMR spectroscopy and comparison with published data as two phenolic glucosides and one triterpene glycoside. One of them has been found for the first time in Impatiens genus.

TTKHCNQG, CVt 70